දිගුකාලීනව කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ව්යංජන

චිකුසෙන්

ග්යූඩොන්

කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු

සුදු සහල්

නිෂ්පාදන නාමය කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු
වර්ගය දිගුකාලීනව කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ව්යංජන
අඩංගු ද්‍රවයන්

එළවළු (සතො ඉමෝ අල (චීන) උණ කුරලු, කැරට්, බිම් මල්) කොන්නියකු, කුකුලු මස්, සෝයා සෝස්, සීනී, පැසවන ලද කුළු බඩු, සීනී, බල මාළු සාරය/Ca හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, (තිරිඟු/සෝයාබෝංචි/ කුකුලු මස් ආදිය යම් අයුරින් අඩංගු වේ)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය 120g
කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)
අලවිකරු 

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

නිෂ්පාදක 

සීමාසහිත කොයිසුමි අහාර සමාගම

ඉවකිෂි ඉසුමි මචි, ෂිමොගාවා ඔසුරිගි, ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්ත

නිෂ්පාදන නාමය ග්යූඩොන්/ගව මස් බත් බඳුන පිණිස වන අඩංගු ද්‍රව්‍යන්
වර්ගය දිගුකාලීනව කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ව්යංජන
අඩංගු ද්‍රවයන්

හරක් මස් (ඕස්ට්රේලියානු නිෂ්පාදිත), ළූණු, සෝයා සෝස්, සීනි, පැසවන ලද කුළු බඩු, පිෂ්ඨීය සිරප්/ පොලිසැකරයිඩ ඝණීකාරකය, (තිරිඟු/සෝයාබෝංචි/ හරක් මස් ආදිය යම් අයුරින් අඩංගු වේ)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය 140g
කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)
අලවිකරු 

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

නිෂ්පාදක 

සීමාසහිත කොයිසුමි අහාර සමාගම

ඉවකිෂි ඉසුමි මචි, ෂිමොගාවා ඔසුරිගි, ෆුකුෂිමා ප්‍රාන්ත

නිෂ්පාදන නාමය කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු
වර්ගය දිගුකාලීනව කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ව්යංජන
අඩංගු ද්‍රවයන්

කුකුලු මස් (දේශීය නිෂ්පාදන) සැකසූ පිෂ්ඪය, තුන පහ කුඩු, කොන්සොමේ, ලුණු/කුළුබඩු (ඇමයිනෝ අම්ල, ආදිය), (තිරිගු, ක්ෂීර අමුද්‍රව්‍ය/හරක් මස්/සෝයා බෝංචි කුකුලු මස් ආදිය යම් අයුරින් අඩංගු වේ)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය 60g
කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)
අලවිකරු 

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

නිෂ්පාදක 

සීමාසහිත ඕසකි සමාගම
මිනමි හතොගයා, කවගුචි නගරය, සයිතමා
ප්‍රාන්තය

නිෂ්පාදන නාමය වසර 7 ක් කල් තබා ගත හැකි පැකට් කල ආහාර - සුදු සහල්
වර්ගය සහල් නිෂ්පාදන (මිශ්‍ර සහල්)
අඩංගු ද්‍රවයන්

සුදු සහල් (අකිටා ප්‍රාන්තයේ නිෂ්පාදිත), ලුණු කෝජි (සහල් කෝජි, ලුණු)

විෂබීජහරණ ක්‍රියාවලිය වාතය රහිත බහාලුමක මුද්‍රා තබා, පීඩන තාපයෙන් විෂබීජහරණ කිරීම
භ්‍යන්ත ධාරිතාවය 230g
කල් ඉකුත් වන දිනය නිෂ්පාදනය කර වසර 8 ක්
ගබඩා කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සෘජු හිරු එළිය වළක්වා කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරන්න
(කෙසේ වෙතත්, මෙම නිෂ්පාදනයට 20°C සිට 80°C දක්වා පරිසරයන්ට ඔරොත්තු දිය හැකිය)
අලවිකරු 

සීමාසහිත ග්රීන් කෙමි සමාගම
අකට්සුකි චෝ, හචිඕජි නගරය, තෝකියෝ

නිෂ්පාදක 

සීමාසහිත ඕගතා-මුරා, අකිතා කොමචි නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය
ඔගතමුර නිෂි, මිනමි අකිතා ගුන්, අකිතා ප්‍රාන්තය
(ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති සඳහා වන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති ISO22000 සහතික ලත් කර්මාන්ත ශාලාව)

*<සුදු සහල්>මෙම නිෂ්පාදනයන්හි, පහත සඳහන් අසාත්මික සංඝටක අඩංගු කිසිම ද්‍රව්‍යක් භාවිතා කොට නොමැත.

ඉස්සන්, කකුළුවන්, තිරිඟු පිටි, සොබා, බිත්තර, කිරි, රටකජු, කවචමස්සන්/අවබි, දැල්ලන්, ඉකුර, දොඩම්, කජු, කිවි, හරක් මස්, වෝල්නට්ස්, තල, සැමන්, මැකරල්, සෝයා බෝංචි, කුකුල් මස්, කෙසෙල්, ඌරු මස්, මට්සුතකේ බිම්මල්, පීච්, යමඉමෝ අල, ඇපල්, ජෙලටින්, ආමන්ඩ්*<සුදු සහල්>ජපාන ආසියා හලාල් සංගමය විසින් සහතික කර ඇත

<පෝෂ්ය පදාර්ථ වගුව (1උර1 පිණිස>>
නිෂ්පාදන නාමය ශක්තිය ප්‍රෝටීන් මේදය කාබෝහයිඩ්රේට
ලුණු සමතාවය

චිකුසෙන්/ එලවළු හා කුකුල් මාංශ පිසිනය

138kcal 9.1g 4.2g

14.2g

1.8g
ග්යූඩොන්/ගව මස් බත් බඳුන පිණිස වන අඩංගු ද්‍රව්‍යන් 314kcal 14.2g 18.7g 22.2g 2.0g
කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු 78kcal 22.8g 1.2g 0.9g 0.4g
සුදු සහල් 124kcal 2.1g 0.3g 27.1g 0.7g

*2015 ජපානයේ ආහාර සංයුතියේ සම්මත වගු (7 වන සංශෝධනය) ගණනය කිරීම් පදනමට අනුව කරනු ලැබූ පෝෂක සංරචක අගයන් වේ.

*අසාත්මිකතාවන් සහිත අඩංගු ද්රව්යයන්, නම් තීරුවේ අවසානයේ ( ) වරහන් තුළ දක්වා ඇත

*විවෘත කිරීමෙන් පසු, කල් ඉකුත්වන දිනය නොසලකා හැකි ඉක්මනින් පරිභෝජනය කරන්න.

*පැකට් පියන විවෘත කිරීමේදී කැපුම් දාරයට අත තුවාල විය හැකි බැවින් වඩාත් සැලකිලිමත් වන්න

<නිෂ්පාදනයන්හි විශේෂාංග>
 • දිගු කාලයක් ගබඩා කළ හැක (වසර 7 ක ගබඩා කිරීම)
<ප්‍රමාණය/බර>
 • පැකේජයේ ප්‍රමාණය
 • කුසෙන් : 150 X 200mm
 • ග්යූඩොන් : 150 X 200 mm
 • කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු : 140 X 160 mm
 • සුදු සහල් : 160 X 190 mm
 • කාඩ්බෝඩ් ප්‍රමාණය
 • කුසෙන් : 310 X 245mm X 210mm , බර : 7kg
 • ග්යූඩොන් : 310 X 245mm X 210mm , බර : 8kg
 • කට ගැස්ම පිණිස තනි කුකුලෙකු : 280 X 210mm X 170mm , බර : 4kg
 • සුදු සහල් : 490 X 275mm X 220mm , බර : 13.5kg
 • අයිතම ගණන : 50

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

防災備蓄・長期保存水・食品製造・販売・引取りなら

The Next Dekade

食物アレルギー対応の7年保存3日分食品セット

愛犬用防災レスキューセット

法人用 商品カタログ・画像の
ダウンロードは↓こちらから
※オリジナルのJPEGデータをダウンロードしたい場合には、ブラウザに”Save image as Type”というアドオンをインストールしてください。
詳細は右画面の<新着情報>をご参照ください。

サイドメニュー

防衛省採用 安心・信頼の日本製品
自治体・企業・学校・病院等での導入に最適です

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

お問合せはお気軽に
03-5787-6954

アクセス